Thư mục

BÀN VỀ VĂN HÓA ĐỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

12026024 Đọc sách để bổ sung, nâng cao tri thức là một cách đọc truyền thống mang lại hiệu quả cao của học sinh ở các nhà trường phổ thông. Ngoài giờ học, học sinh lên thư viện nhà trường, trung tâm giáo dục cộng đồng, thư viện văn hóa Huyện để tìm đọc những cuốn sách liên quan đến tri thức môn học, tri thức cuộc sống. Từ đó văn hóa đọc đã trở thành một nét văn...

Thư viện trường tuyên truyền ngày sách Việt Nam

11041116 Quang cảnh Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời. Mỗi người hãy dành một khoảng thời gian quý báu trong ngày, trong tuần để đọc sách, để làm giàu thêm tri thức, góp phần giàu thêm kho tàng tri thức của đất nước và của nhân loại. ...

Thư viện thân thiện

9871947 - Đông chí Lương Văn Thành tổ chức cho các em học sinh mượn sách - Học sinh đọc sách tại phòng đọc thư viện. ...