Thư mục

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vạn Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018 Căn cứ công văn số 983/PGD&ĐT-THCS, ngày 29/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT Vạn Ninh; Căn cứ vào...

CƠ CẤU TỔ CHỨC  (131 bài)
9615606

Ban giám hiệu nhà trường

- Hiệu trưởng: Thầy Hồ Văn Quốc - Phó hiệu trưởng: Thầy Mạch Đình Liêm ...BÀI GIẢNG  (173 bài)

GIÁO ÁN  (61 bài)

ĐỀ THI  (81 bài)

TƯ LIỆU  (99 bài)

CHUYÊN MÔN  (3 bài)

Kế hoạch CNTT 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vạn Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH (V/v thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018) Căn cứ hướng dẫn số 988/PGD&ĐT-CNTT&KĐ của phòng GD&ĐT ngày 03/10/2017 hướng...VNEDU  (3 bài)

KĐCLƯỢNG  (1 bài)

10004112

Hướng dẫn cứu dữ liệu

Phần 1: Giới thiệu tổng quát cấu trúc dữ liệu trên đĩa cứng và khả năng khôi phục dữ liệu 1.1. Giới thiệu chung Khi bạn xóa một tập tin hay thư mục nào đó trong hệ thống, thực chất lệnh này chỉ đánh dấu "đã xóa" trong Directory Entry và những thông tin liên quan trong File Allocation Table - FAT (với phân vùng định dạng FAT/FAT32) hoặc đánh dấu "xoá” trong Master File Table - MFT Entry (với phân vùng định dạng NTFS). Lúc này,...

HỘP THƯ GÓP Ý  (0 bài)